Vad innebär den nya regeln som kräver registrering av kontantkort

Alba Montheli 2022-07-09

Från och med augusti 2022 blir den som tillhandahåller kontantkort skyldig att registrera uppgifter om abonnenten och kontrollera abonnentens identitet innan tjänsten börjar användas. Nedan redogör vi för bakgrunden till lagen samt går igenom vad den faktiskt innebär. Vi redogör även för vilka konsekvenser lagen kommer att få.

Bakgrund till lagen

I Sverige är det mycket vanligt att oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner används i samband med olika typer av brottslig verksamhet. Att det är möjligt att registrera ett anonymt kontantkort gör att brottsbekämpande myndigheter i många fall går miste om viktig, och i vissa fall avgörande, information. Lagförslaget om registreringsskyldighet för kontantkort till mobiltelefoner syftar således till att effektivisera de brottsbekämpande myndigheternas arbete samt till att försvåra kriminellas brottsutförande.

Vad säger lagen?

Svenska mobiloperatörer blir från och med den 1 augusti 2022 skyldiga att registrera kontantkortanvändarnas namn, adress och personnummer. I samband med registreringen ska abonnentens identitet kontrolleras genom en giltig identitetshandling med fotografi eller en tillförlitlig elektronisk identifiering. De registrerade uppgifterna ska finnas tillgängliga från registreringen och i ett år efter att tillhandahållandet av tjänsten har upphört.

Registreringsskyldigheten gäller endast för kontantkort som ger tillgång till telefonitjänster eller internetanslutningstjänster, och som därmed kan användas för att ringa, sms eller surfa. Lagen omfattar alltså inte kontantkort som endast är till för M2M tjänster (Machine to Machine), som till exempel larm, betalterminaler eller övervakningskameror.

Registreringsplikten skall även omfatta förbetalda tjänster som tagits i bruk innan lagen trädde i kraft. Dessa ska dock vara möjliga att använda i sex månader efter lagens ikraftträdande utan att en registrering har skett. Om en registrering av kontantkortanvändaren inte skett inom dessa sex månader skall tjänsten avbrytas.

Vilka konsekvenser innebär lagen?

Konsekvenserna av den nya lagen kommer att påverka såväl myndigheter som företag och enskilda privatpersoner. Syftet med lagen är att minska brottsligheten samt att underlätta för brottsbekämpande myndigheter. Regeringen påpekar att det givetvis kommer att finnas metoder för att kringgå bestämmelsen, men att lagförändringen ändå kommer att försvåra den kriminella verksamheten avsevärt.

Enligt regeringen kommer förslaget samtidigt i viss utsträckning medföra ökade kostnader för berörda myndigheter. Dessa kostnader bedöms dock rymmas inom befintliga anslag. Vidare kan lagen medföra konsekvenser för företag som tillhandahåller kontantkort i form av minskad försäljning och framför allt ökad administrativ börda. En del svenska operatörer, exempelvis mobiloperatören Tre, har av denna anledning valt att sluta erbjuda kontantkort. Sist men inte minst bedöms lagen innebära en begränsad inskränkning i enskildas rätt till personlig integritet.

Regeringen menar att de positiva effekterna av den nya lagen kommer att väga tyngre än de negativa