Är det ofarligt att använda mobiltelefonen?

Erik Thorsen 2016-01-24

När mobiltelefoner först introducerades var det många som varnade att strålningen från mobilen kunde öka risken för cancer hos människor. Flera år senare har ett antal långtidsstudier genomförts där man har undersökt om frekventa mobilanvändare drabbas av cancer oftare än de som inte använder mobiltelefonen. De studier som har gjorts i olika länder har inte kunnat påvisa en ökning av antalet cancerfall kopplat till mobilanvändningen.

I en studie gjord av danska forskare som undersökte huruvida mobilanvändning ökar risken för hjärntumörer fann man att mobilanvändande över lång sikt inte hade någon påverkan om man skulle drabbas av en hjärntumör. I studien medverkade både män och kvinnor som började använda en mobiltelefon år 1995 eller tidigare, varefter man sedan undersökte om dessa hade drabbats oftare av tumörer än andra. Studien undersökte också om dessa personer hade en förhöjd risk att drabbas av en tumör på höger sida (där man håller telefonen mot örat) och så var inte heller fallet.

En annan global studie som syftade till att undersöka hälsoeffekterna av mobilanvändande genom att undersöka frekvensen av cancertumörer i områden som är i nära kontakt med mobiltelefonen så kunde man inte hitta något samband mellan mobilanvändning och ökad risk för cancer. Studien var väldigt omfattande och inkluderade testpersoner från 13 olika länder där bl.a. Sverige ingick.

I ytterligare en dansk studie så kunde man inte heller hitta något samband mellan mobilanvändande och cancer – varken långsiktigt eller kortsiktigt. I denna studie testade man för flera olika cancerformer bl.a. leukemi och hjärncancer. Man upptäckte också i studien att vissa cancerformer hade lägre frekvens bland mobilanvändarna men drog slutsatsen att denna avvikelse med stor sannolikhet berodde på att tidiga mobilanvändare många gånger var höginkomsttagare där andra livsstilsfaktorer spelade in.

I en svensk studie där man undersökte mobiltelefonvanor hos cancerpatienter så hittade man inte heller något samband mellan mobilanvändning och cancerrisk. I studien deltog mer än 1000 personer som fick svara på frågor om mobiltelefonanvände. Man kunde inte finna en ökad risk för att drabbas av en hjärntumör sett till mobilanvändande, inte heller när man tog hänsyn till tumörtyp, längden på samtal eller typ av mobiltelefon.

De studier som har gjorts har inte kunnat hitta något samband mellan strålning från mobilen och cancer. Det finns dock vissa indikationer på att strålningen från mobiltelefonen kan påverka människor och därför kan det vara intressant att följa vidare forskning. Amerikanska institutet för cancerforskning har gjort en bra sammanställning över mobilanvändande och förhöjd risk för att drabbas av cancer där de har sammanfattat olika rön. På sidan finns också en sammanställning av vad olika expertorgan i USA har kommit fram till.